Navigation
Home Page

Blwyddyn 4 /Year 4

Croeso i flwyddyn 4!

Welcome to year 4!

Croeso i ddosbarth Mr Williams.  Y tymor hwn rydyn ni'n dysgu am y gofod! Fyddwn yn dysgu am y planedau, Neil Armstong, Tim Peake a llawer mwy! Dilynwch ni ar ein taith ar y dudalen hwn, i weld beth fyddwn yn dysgu.

3...2...1... Bant â ni

Welcome to Mr Williams' class.  This term we will be learning about space! We will be learning about the planets, Neil Armstrong, Tim Peake and much more! Follow our journey on this page to see what we learn.

3...2...1... Off we go!

 

 

 

 

Gweithdy stori Dan Anthony 1/3/16. Story workshop with Dan Anthony 1/3/16

Ydych chi eisiau mynd i'r gofod? Mynegi barn Would you like to go to space? Sharing opinions

Gwers am Ffrindiau a Gelynion gyda PC Hughes. A lesson about Friends and Enemies with PC Hughes. 10.12.15

Gemau sgiliau pêl gyda Miss Stone. Ball skill games with Miss Stone.

Plant mewn Angen 2015. Children in Need 2015.

Tennis bwrdd gyda Miss Stone. Table tennis with Miss Stone.

Gwaith grwp Building Blocks yn astudio Oes y Tywysogion. Building Blocks group work studying The Age of the Princes.

Trip i Bentref Canoloesol Cosmeston. Trip to Cosmeston Medieval Village. 25.9.15

Blwyddyn 4 2014-15 Miss S Dwyfor.

Year 4 2014-15 Miss S Dwyfor.

Rydym ni wedi cael blwyddyn gwerthchweil y flwyddyn hon!  Roedd tymor yr Hydref yn un prysur tu hwnt yn dysgu am oes y Celtiaid.  Buodd Buddug, yr arwres Celtaidd i ymweld ac egluro ychydig ymhellach am ei hanes a’i rôl o fewn ei llwyth hi.  Fe ddysgon ni llawer iawn am Gymru yn ystod tymor y Gwanwyn.  Roedd dysgu ffeithiau am yr Wyddfa yn ddiddorol iawn, buom yn brysur iawn yn efelychu gwaith yr arlunudd enwog Kyffin Williams.  Aethom am drip anhygoel i’r Bae i gael gweld yr holl adeiladau arwyddocaol, fe wnaeth hyn ein hysbrydoli i greu celf deniadol iawn wedi ei ysbrydoli gan waith Rhiannon Roberts.  Roedd ymweld a’r siop sglodion yn uchafbwynt hefyd!  Roedd tymor yr Haf yn un prysur iawn.  Buom yn lwcus iawn i dderbyn gwahoddiad i weld opera Peter Pan yng Nghanolfan y mileniwm yn y Bae, roedd y cerddoriaeth yn anghredadwy!  Diwrnod llawn hwyl oedd i gael yn y Ganolfan Hamdden yn mwynhau digonedd o chwaraeon newydd...a medal i bawb ar ei ddiwedd hi!  Wrth ddysgu am y Cymry ar draws y byd fe gysyllton ni â chwaer Mrs Hughes Jones sydd yn byw yn yr Eidal, a dysgu am fintai y Mimosa i Patagonia 150 o flynyddoedd yn ôl.  Roedd clywed am hanesion y Cymry wrth iddyn nhw geisio achub ei hiaith yn ysbrydoledig tu hwnt...Rydym yn gobeithio gallu ymweld a Phatagonia rhyw ddydd yn y dyfodol!  Blwyddyn yn llawn bwrlwm a brwdfrydedd oedd hi eleni.  Ymlaen a ni i flwyddyn 5!

 

We have had a fantastic year this year, the autumn term was a very busy one learning about the Celtic era.  Boudicca, the Celtic heroine visited to teach us about the battles that she had faced, she also explained her role within the tribe.  We focussed on learning about Wales during the Spring term, learning about Snowdon and it’s location on a map was very interesting, we created factual sheets to attract tourists and replicated the work of the famous Welsh artist Kyffin Williams.  Our trip to the bay was awesome!  We visited the iconic buildings and were inspired to create our own artwork after looking at the work of Rhiannon Roberts.  Visiting top Gun chip shop was a particular highlight!  The summer term was a very busy one, we were very lucky to be invited to the Peter Pan opera at Cardiff Millennium Stadium, the music was unbelievable!  The sports day in Western Leisure Centre was a day filled with fun an laughter exploring new sports...and a medal for everyone for taking part!  Whilst learning about the Welsh around the world we contacted Mrs Hughes Jones’s sister in Italy and learnt about the voyage of the Mimosa to Patagonia 15o years ago.  Hearing the stories about their journey’s to Patagonia was very emotional...we hope to be able to visit Patagonia ourselves sometime in the future!  A year full of excitement and enjoyment...onward to year 5!

 

 

 

Y Mimosa

Parlwr Pitsa! (Pitsa Parlour!)

Kyffin Williams - Yr Wyddfa (Snowdon)

Rhiannon Williams - Bae Caerdydd (Cardiff Bay)

Top