Navigation
Home Page

Blwyddyn 5 / Year 5

Meddylfryd yr wythnos! Thought of the week!

Gwaith Cartref 29.04.16 Homework

Meddylfryd yr wythnos! Thought of the week!

Pecyn Gwaith Cartref 22.04.16 Homework Pack

Wel, dyma Tymor y Gwanwyn ar ben!  Dyma’r fideo y gwnaethon ni ar ddydd Gŵyl Dewi – ‘Gwnewch y pethau bychain’.  Dros y Pasg, cofiwch i gwblhau’r gwaith cartref (mae’r llythyr a copi o’ch gwaith cartref isod) ac i ddarllen eich llyfr a cwblhau gwersi ar Reading Eggs yn ddyddiol!

 

Pasg Hapus i chi gyd – ysgol yn dechrau nôl ar ddydd Mawrth 12fed o Ebrill,
Miss Le Bon.

 

Well, spring term is over!  Here is our video we created on St David’s Day – ‘Do the little things’.  Over the Easter break, remember to complete your homework (see copy below) read your welsh book and to complete lessons on Reading Eggs daily!

 

Happy Easter to you all – school starts back on Tuesday 12th of April,

Miss Le Bon.

Gwnewch y pethau bychain - Blwyddyn 5 a 6

------------------------------------------------------------------Tymor y Gwanwyn – Wythnos 10

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Wythnos byr iawn oedd hi wythnos olaf – gyda gorymdaith hetiau pasg a trip llys ac ati!  Gwnaethom ni weithgareddau ysgrifennu a mynegi barn ynglyn â ailgylchu ar Popplet – edrychwch ar y lluniau isod!  Roedden ni hefyd wedi gwneud cardiau Pasg! 

 

Spring Term – Week 10

Beyond the sea and waves

 

It was a very short week for our last week between our Easter bonnet parade and the house trip.  We completed numerous writing and opinion writing tasks.  We created an opinion writing Popplet on the iPad focusing on recycling – look at the examples below!  We also created Easter cards!

------------------------------------------------------------------

Popplet - Mynegi barn am ailgylchu Popplet - Giving opinion on recycling

Wythnos Wyddoniaeth Blwyddyn 5 Year 5 Science Week

Cystadleuaeth Posteri BSW / BSW Science in Spaces Poster Competition

------------------------------------------------------------------Tymor y Gwanwyn – Wythnos 10

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Roedd hi’n wythnos Wyddoniaeth yr wythnos hon felly rydyn ni wedi cael wythnos hynod o brysur!  Yn ein gwersi iaith rydyn ni wedi bod yn dysgu am y trychineb Aberfan.  Astudion ni luniau gwahanol gan ofyn cwestiynau a meddwl am ansoddeiriau gan ddefnyddio ein 5 synhwyr.  Ar ddiwedd yr wythnos, astudiom ni gerdd ‘Aber-fan’ gan T Llew Jones gan edrych ar yr iaith a’r arddull.  Wedyn, roedd rhaid i ni ddadansoddi’r gerdd gan ddweud ein barn.  

 

Ar ddydd Llun daeth Sarah o RSPB i gynnal gweithdy ‘Rhoi cartref i fyd natur’.  Roedd rhaid i ni fynd o amgylch y iard er mwyn gweld pa bethau mae ein hysgol yn ei gynnig i fyd natur a’u lleoli ar y map.  Ar ddiwedd y prynhawn daeth Jack sef myfyriwr Swoleg o Brifysgol Caerdydd i siarad gyda ni am anifeiliad y môr.  Cafon ni y cyfle i ofyn cwestiynau a darganfod gwybodaeth newydd!  Ar ddydd Mawrth daeth Blwyddyn 5 a 6 at ei gilydd er mwyn datrys problemau Mathemateg gan ddefnyddio’r cit gan Techniquest – roedd hyn yn hwyl!  Yna, gwnaethom ni ymchwilliad hydoddi y cwestiwn oedd ‘a yw gwahanol mathau o siwgr gwyn yn cael effaith ar gyflymder hyddodiant?’  Mwynheon ni archwilio a rhagfynegi beth oedd yn mynd i ddigwydd! 

 

Ar ddydd Mercher, gwnaethom ni bosteri ‘gofodau gwahanol yng Ngwyddoniaeth’ fel rhan o gystadleuaeth BSW – roedd rhai ohonom ni wedi creu posteri gwahanol ar ofod a’r planedau, gofod personol, gofod naturiol, gofod technolegol ac ati!  Edrychwch ar y lluniau i weld ein posteri.  Yn y prynhawn, daeth Bethan Green sef myfyrwraig meddygaeth o Brifysgol Caerdydd i wneud 5 gweithgaredd gyda ni sef y galon, organau, cymorth cyntaf, bwyta’n iach, esgyrn a synhwyrau.  Mwynheon ni’r sesiwn hyn yn fawr!  Roedd Miss Le Bon hefyd wedi dechrau clwb cod yn ystod amser cinio - roedd hyn yn ddiddorol iawn!

 

Ar ddydd Iau, aethom ni i Techniquest er mwyn dysgu mwy am Wyddoniaeth.  Hefyd, gwylion ni sioe o’r enw ‘Anturieithau Dr Isosgeles’.  Diwrnod Sports Relief oedd hi ar ddiwed yr wythnos, gwaethon ni weithgareddau hwylus fel swmba, rownderi, cylched rhedeg a mesur curiad y galon cyn ymarfer corff ac ar ôl ymarfer corff.  Ar ôl hyn, cafon ni wasanaeth i ddathlu gwaith a gweithgareddau yr Wythnos Wyddoniaeth – am wythnos prysur ond hwylus!

 

Gan Rudi a Nicole.

 

Spring Term – Week 10

Beyond the sea and waves

 

It was Science Week this wee, therefor, we've had a very busy week!  In our language lesson we’ve been learning about the disaster that happened in Aberfan.  We studied different pictures and asked questions about the pictures.  We also thought of adjectives and words to describe the pictures using our 5 senses.  At the end of the week, we studied a poem by T Llew Jones called ‘Aber-fan’.  Following this, we analysed the poem by giving our opinion on different aspects.

 

On Monday, Sarah from RSPB came to carry out a ‘Giving nature a home’ workshop.  We had to go outside on the yard to find out what we provide as a school for nature and we put these on our maps.  At the end of the afternoon we had a visit from Jack – he is a zoology student at Cardiff University.  He presented information about creatures under the sea!  We had the opportunity to learn new facts and to ask plenty of questions!  On Tuesday morning, Years 5 and 6 came together to solve mathematical problems using the Techniquest kit.  After this, we completed a scientific experiment on the time it takes different kinds of white sugar to dissolve in water. 

 

On Wednesday we created posters as part of the BSW competition.  We had to create posters on ‘Science in Spaces : Spaces in Science’.  Some of us created posters on personal space, outer space, space and the planets, digital space and so on.  Look at the pictures to see our posters!  In the afternoon a medical Student, Bethan Green from Cardiff University visited us and held 5 different activities which was – the heart, organs, first aid, bones and our senses.  We thoroughly enjoyed this workshop!  Miss Le Bon started a code club during lunch time - this was very interesting!

 

On Thursday, we visited Techniquest in order for us to learn more about Science!  We watched a show called ‘Anturiaethau Dr Isosgeles’.  On Friday it was Sports Relief day!  We completed different activities such as, sumba, rounders, running circuit where we had to measure out heart beat before P.E. and after P.E.  After this, we had a service to celebrate the work and the activities we completed during Science Week – what a busy but successful week!

 

From Rudi and Nicole.

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------Tymor y Gwanwyn – Wythnos 9

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Cafon ni sialens gan Miss Le Bon yr wythnos hon sef i weithio mewn grwpiau trwy gydol yr wythnos ac roedd capten gwahanol ar gyfer pob tasg.  Y grŵp oedd yn gweithio orau gyda’i gilydd, roedden nhw yn cael pwyntiau!  Ein tasg cyntaf oedd i mapio cwm Tryweryn gan ddefnyddio atlas ac iPad i’n helpu ni ddarganfod y lleoliadau isod:  Y Bala, Llyn Celyn, Capel Celyn, Canolfan Dŵr Gwyn Genedlathol ac hefyd Lerpwl. Wedyn roedden ni angen cyfieithu geirfa gyda ap geiriaduron ar yr ipad.  Hefyd wnaethon ni dasg darllen a darganfod am trychineb Tryweryn.  Ar ddydd Mawrth, cafon ni wers ychydig yn wahanol gan Miss Le Bon.  Ar ddechrau’r wers esboniodd Miss Le Bon nad oedd hi am egluro y wers i ni ac roedd cyfarwyddiadau y wers ar yr iPad.  Roedd hyn yn gyffrous iawn ac roedd rhaid i ni weithio fel tîm!  Roedd rhaid i ni edrych ar y lluniau gan gymharu Capel Celyn yn 1965 a Llyn Celyn heddiw.  Meddylion ni am ansoddeiriau gwahanol ac wedyn eu rhoi ar y chwyddwydrau.  Ar ôl hyn grandawon  ni  ar  atgofion  Eurgain Prysor Jones ac  Manon Rhys hefyd.  Ar  ddydd Mercher gwnaethon ni gynllunio ein papur newydd ac ar  ddydd  Iau  gwnaethon ni mat iaith a oedd yn canolbwyntio ar agoriadau, ansoddeiriau ac cysyllteiriau.  Mae ein adroddiadau papur newydd yn werth eu darllen.   Rydyn ni wedi hefyd gwneud cystadleuaeth class dojo sef dylunio dojo ein hunain – roedd hynny yn hwyl!

 

Gan Madison a Noah.

 

Spring Term – Week 9

Beyond the sea and waves

 

At the start of the week, we had a challenge from Miss Le Bon to work in groups all week to complete different tasks and we had a different captain for each task.  The group that worked well with each other on each task won points!  Our first task was to map Tryweryn valley on our map by using atlas and the iPads to locate the following locations: Bala, Llyn Celyn, Capel Celyn, Water Centre and Liverpool.  We completed reading activities in order to find information about the Tryweryn disaster.  On Tuesday, we had a very different lesson!  Miss Le Bon said that she wasn’t going to explain what our lesson was about nor tell us what to do because she had put the instructions on the iPad for us; therefore, we had to work as a group to solve the problem!  We had to look at pictures and compare Capel Celyn in 1965 and Llyn Celyn today.  We thought of adjectives to describe and we put these adjectives on post-it notes and stuck them on the correct magnifying glass.  The following day, we listened to Eurain Prysor Jones and Manon Rhys’s memories of the disaster.  On Wednesday we planned our newspaper report and on Thursday we created a language mat which included openers, adjectives and connectives.  Our newspaper reports are worth reading!  At the end of the week we took part in a ClassDojo competition which was to design a Dojo of our own – it was fun!

 

From Madison and Noah.

------------------------------------------------------------------

Cymharu Pentref Capel Celyn a Llyn Celyn / Comparing Capel Celyn Village and Celyn Lake

Cysylltu nodweddion papur newydd / Connecting features of a newspaper report

Gwaith grwp - Mapio Cwm Tryweryn / Group work - Mapping Tryweryn Valley

Cystadleuaeth Class Dojo - Class Dojo Competition

Meddylfryd yr wythnos! Thought of the week!

Gwaith Cartref 04.03.16 Homework

------------------------------------------------------------------Tymor y Gwanwyn – Wythnos 8

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Rydyn ni wedi cael wythnos prysur a gwahanol yr wythnos hon.  Rydyn ni wedi astudio cerdd Saesneg o’r enw ‘Daffodils’ gan William Wordsworth.  Yn gyntaf roedd rhaid i ni weithio mewn grwpiau er mwyn rhoi y gerdd at ei gilydd – roedd Miss Le Bon wedi torri’r llinellau a’u rhoi mewn amlen!  Roedd hi’n Ddydd Gŵyl Dewi ar ddydd Mawrth ac cafon ni ddiwrnod cyffrous iawn yn seiliedig ar ‘Gwnewch y pethau bychain’ – gwyliwch allan am y fideo! Erbyn diwedd yr wythnos fe wnaethom ni werthuso cerdd William Wordsworth.  Cafodd dosbarth Mathemateg Miss Le Bon ei drawsnewid i fod yn labordy Gwyddonol!  Roedd rhaid i ni wisgo sbectol diogelwch a mesur gwahanol hylifau gwallgo!  Daeth band o Iwerddon aton ni o’r enw Rualie Buaile fel rhan o ddathliadau Cwlwm Celtaidd – ydych chi’n adnabod yr aelod newydd sydd i’r band?!

 

Gan Ruby S a Shaila.

 

Spring Term – Week 8

Beyond the sea and waves

 

 

We’ve had a very different and busy week this week!  We studied a English Poem by William Wordsworth which was called ‘Daffodils’.  Our first task was quite a challenge – Miss Le Bon had cut up the poem and we had to work in groups to put it back together!  On Tuesday it was St David’s Day,  and we had a very exciting day based on the theme ‘do the little things’ – keep an eye out for the video!!  At the end of the week we analysed the Daffodils poem.  Miss Le Bon’s maths class transformed to a Laboratory!  We had to wear safety goggles and measure different coloured potions!  It was really interesting and fun!  A band from Ireland visited us as part of Cwlwm Celtaidd celebration – do you recognise their new band member?!

 

From Shaila and Ruby S.

------------------------------------------------------------------

Aelod newydd i'r band? A new band member for Rualie Buaile? 04.03.16

Tasg Cynhwysedd / Capacity Task

Dydd Gwyl Dewi Hapus / Happy St David's Day - Gwnewch y pethau bychain!

English lesson - Poem as a jigsaw

Meddylfryd yr wythnos! Thought of the week!

------------------------------------------------------------------

Tymor y Gwanwyn – Wythnos 7

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Yr wythnos hon rydyn ni wedi gweneud portread am canwr neu band enwog o’r 60au. Ar ddydd Iau daeth blwyddyn 5 Miss Evans i wneud prosiect or enw ‘Beth bynnag fo’r amser’ lle cafon ni dau tabl sydd yn dweud enw lliwiau gwahanol ac rydyn ni angen dweud lliw y gair yn hytrach na darllen y gair.  Roedd hyn yn llawer o hwyl a cafon ni ein amseru.  Ar ddydd Gwener roedd Eisteddfod yn cynnwys y tri tîm o’r enw Elai, Hafren ac Taf yn anffodus i Hafren ac Elai mae Taf wedi ennill yr eisteddfod cyfan gyda 268 o bwyntiau. Cafodd taf 268 Elai 169 ac Hafren 157.

 

Gan Noah a Madison.

 

Spring Term – Week 7

Beyond the sea and waves

 

This week we wrote a biography on a famous singer or band from the 60s.  On Thursday Miss Evans’s Year 5 came to our class to do our weekly project.  Our project this week was called ‘whatever the time’, the aim was to say the colour of the word instead of reading the word.  It was a lot of fun and we were timing each other on the iPad.  On Friday we had a school Eisteddfod. There were three teams competing to win our school trophy and they were Elai, Taf and Hafren. Luckily for Taf but unfortunate for Elai and Hafren, Taf won with 268 points!

 

From Noah and Madison.

 

 ------------------------------------------------------------------

Enillwyr Celf & Llawysgrifen Blwyddyn 5 / Year 5 Art & Handwriting winners

Prosiect - Lliwiau / Colours - Project

Meddylfryd yr wythnos! Thought of the week!

------------------------------------------------------------------

Tymor y Gwanwyn – Wythnos 6

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Rydym wedi cael wythnos hynod o brysur wythnos hon!  Aethon ni nôl mewn amser i’r 60’au ac roedd rhaid i ni weithio mewn ffatri i gynhyrchu papur wal ar gyfer creu llyfr sampl!  Mwynheon ni’r profiad yma yn fawr – gweler lluniau ohonynt isod.  Ar ddydd Gwener, daeth Manon Rhys, Bardd y Goron (Eisteddfod Genedlaethol 2015) i Flwyddyn 5 a 6 er mwyn cynnal sesiwn ysgrifennu creadigol.  Cadwch lygaid am ein straeon!

 

Spring Term – Week 6

Beyond the sea and waves

 

We’ve had a very successful and busy week!  We travelled back in time to the 60’s as we had to work in a factory to design and create wall paper in order for us to make a sample book!  We thoroughly enjoyed this experience – see below pictures of the end results.  On Friday, 2015 Eisteddfod’s Crown winner and bard, Manon Rhys, held a creative writing session for Years 5 and 6!  Look out for our stories!

 ------------------------------------------------------------------

12.02.16 - Gweithdy Ysgrifennu Creadigol gyda Manon Rhys / Creative Writing Session with Manon Rhys

Creu papur wal y 60'au / Making 60's wallpaper

Ein canlyniad / Our result

Creu papur wal y 60'au / Creating 60's wall paper

Meddylfryd yr wythnos! Thought of the week!

Mesur faint o siwgr sydd mewn diodydd gwahanol / Measuring how much sugar is in various soft drinks

05.02.16 - Sesiwn datblygu sgiliau pel-droed / Session developing our football skills.

--------------------------------------------------------------------

Tymor y Gwanwyn – Wythnos 5

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Rydym wedi symud i’r 60’au yr wythnos hon!  Symudon ni o fwrdd i fwrdd yn casglu gwybodaeth am y 60’au gan ganolbwyntio ar 4 cwestiwn sef; Lle oedden nhw’n byw? Beth oedden nhw’n ei fwyta?  Beth oedden nhw’n ei wisgo? Dewison ni un thema roedden ni eisiau darganfod gwybodaeth e.e. technoleg, gemau, cerddoriaeth ac ati.  Gwrandawon ni ar gerddoriaeth y 60’au wrth ddarllen a ymchwilio – mwynheuon ni hyn yn fawr!  Gwrandawon ni ar ganeuon motown, Cilla Black, David Bowie, Beatles, Grease, Frankie Valli, Aretha Franklin ac ati!  Rydym ni wedi dechrau ysgrifennu adroddiad am y 60’au – fe fyddwn ni yn gorffen rhain wythnos nesaf!

 

Gan,

Kyron, Jayden, Eve a Ruby L. 

 

Spring Term – Week 5

Beyond the sea and waves

 

This week we’ve gone back in time to the 1960s!  We moved from table to table collecting information about the 60’s that focussed on four questions such as; where did they live? What did they eat?  What did they wear? Finally, we chose one theme we wanted to find information about e.g. games, music, and technology and so on.  Whilst reading and researching the 60’s, we listened to music – this was a great experience!  We listened to motown songs, Cilla Black, David Bowie, The Beatles, Grease, Frankie Valli, Aretha Franklin and so on!  We have begun to write a welsh report on the 60’s – we’ll be finishing these next week!

 

From,

Kyron, Jayden, Eve and Ruby L.

 

--------------------------------------------------------------------

Casglu gwybodaeth am y 60'au / Collecting information about the 60's

Meddylfryd yr wythnos - Thought of the week!

Diolch yn fawr Miss Stone! Pob lwc yn dy swydd newydd. Thank you Miss Stone! Good luck in your new job.

--------------------------------------------------------------------

Tymor y Gwanwyn – Wythnos 4

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Yr wythnos hon rydym wedi bod yn astudio adroddiadau papur newydd oherwydd ar ddydd Gwener rydym yn ysgrifennu adroddiad papur newydd ein hun yn Saesneg am y tsunami yn Sri Lanka a ddigwyddodd yn 2004.  Yn ein grwpiau darllen, symudon ni o fwrdd i fwrdd yn casglu gwybodaeth am y tsunami gan edrych trwy lyfrau gwahanol a ymchwilio ar yr iPads.  Nesaf, roedd angen i ni gynllunio ein papurau newydd a dewis lluniau o’r we i ni ei ddefnyddio ar ein papur newydd.  Wedyn, creuon ni graff llinell sy’n dangos faint o tsunamis sydd wedi digwydd rhwng 1900 a 2000.  Mae’r papurau newydd werth ei weld – enillon ni i gyd bwynt llys gan Mr Hughes oherwydd ein bod ni wedi ysgrifennu adroddiadau papur newydd mor dda!  Yn ein gwersi Gwyddoniaeth fe aethom ati i greu arbrawf i weld faint oedd yn cymryd i’r ia ymdoddi mewn gwahanol dymhereddau.  Roedd rhaid i ni gofnodi, arsylwi a dadansoddi’r data gan greu graff llinell.  Ar ddydd Gwener dywedon ni hwyl fawr i Miss Stone – roedden ni gyd yn drist i ffarwelio â hi!  Pob lwc yn dy swydd newydd Miss Stone. 

 

Gan,

Rudi, Madison, Regan a Sienna.

 

Spring Term – Week 4

Beyond the sea and waves

 

This week we have been studying newspaper reports because on Friday we will be writing our own newspaper report in English and the tsunami that happened in Sri Lanka in 2004.  We looked at numerous reports including a newspaper report that focused on a nursery rhyme!  We enjoyed singing along to some of the nursery rhymes.  In our reading groups, we moved from table to table collecting information about the tsunami through looking at different books and researching on the iPads.  Next, we chose a picture from the internet that we were going to use in our newspaper report.  We created a line graph showing how many tsunamis that have occurred between 1900 and 2000.  The newspaper reports are worth seeing – we all won a house point from Mr Hughes because he thought they were of high standard!  In our Science lessons we created an experiment to see how long it would take to ice to melt in different temperatures.  We had to record, observe and analyse the data by creating a line graph.  On Friday we said goodbye to Miss Stone – we were all sad to say goodbye.  Good luck in your new job Miss Stone!

 

From,

Rudi, Madison, Regan and Sienna.   

--------------------------------------------------------------------

Arbrawf Gwyddoniaeth / Science Experiment

Creu graff llinell am y tsunamis / Creating a line graph on the tsunamis

Casglu gwybodaeth am y tsunami / Collecting information about the tsunami

29.01.16 - Ein sesiwn olaf gyda Miss Stone / Our last session with Miss Stone.

--------------------------------------------------------------------

Tymor y Gwanwyn – Wythnos 3

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Yr wythnos hon yn ein gwersi Seasneg, dechreuon ni astudio tsunami a digwyddodd yn 2004.  Gwylion ni clip am y tsunami er mwyn dysgu am y broses o sut mae tsunami yn digwydd, dyma’r linc - http://www.learningliftoff.com/teded-tsunamis/#.Vpu8d01ybIV

Roedd rhaid i ni wrando yn ofalus ac ysgrifennu ffeithiau yr un pryd!  Gwnaethom ni waith yn cyflwyno’r broses o tsunami – edrychwch isod i weld rhai o’r gwaith.  Darllenon ni am brofiadau rhai a oedd yn bresennol yn ystod tsunami 2004 yn Sri Lanka.  Yn ein sesiynau ABCh, dechreuon ni astudio pwysigrwydd ffrindiau a beth sy’n gwneud ffrind da.  Dyma linc i’r clip gwylion ni - https://www.youtube.com/watch?v=38Sxy5hrej0.  Yn ein gwersi Gwyddoniaeth rydym wedi dysgu am ronynnau mewn defnyddiau solid, hylif a nwy.  Roedd rhaid i rhai disgyblion actio fel eu bod yn ronynnau o flaen gweddill y dosbarth – am hwyl!  Roedd yn rhaid i ni gyflwyno ein cyflwyniadau gwaith cartref i’r dosbarth – dyson ni lawer o ffeithiau am anifeiliaid y mor.  Gwelwch luniau ohonom ni gyda ein prosiect isod.  Am wythnos prysur!

 

Gan,

Nicole, Bailey a Noah.

 

Spring Term – Week 2

Beyond the sea and waves

 

This week we started studying the 2004 tsunami that happened in Sri Lanka.  We watched a clip about how a tsunami begins in order for us to learn about the process of how a tsunami happens, this is the link: http://www.learningliftoff.com/teded-tsunamis/#.Vpu8d01ybIV

We had to listen carefully and write facts simultaneously!  We completed work to show the process of a tsunami – look below to see some of the work.  We read about the experiences of eyewitnesses which is those who were present during the 2004 tsunami.  In our PSE sessions we began to study the importance of friends and what makes a good friend.  Here is a link to the clip that we watched - https://www.youtube.com/watch?v=38Sxy5hrej0In our science lessons we learnt about molecules in materials such as solid, liquid and gas.  Some of us had to act out as molecules in front of the class – we had fun!  This week we had to submit our homework which we presented in front of the class – we learnt many facts about sea creatures and animals.  Below there are some pictures of us with our projects. What a busy but great week we’ve had!

 

From,

Nicole, Bailey and Noah.

--------------------------------------------------------------------

Casglu gwybodaeth am y llygaid dystion / Collecting information from the eye witnesses

Ein cyflwyniadau / Our homework Presentations 'Creatures under the sea'

Proses o Tsunami / Process of a Tsunami

22.01.16 - Ail sesiwn pel-rwyd gyda Miss Stone / Our Second netball session with Miss Stone.

--------------------------------------------------------------------

Tymor y Gwanwyn – Wythnos 2

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Wythnos yma yn ein sesiwn ysu i ysgrifennu, rydym ni wedi ysgrifennu chwedl Cantre’r Gwaelod.  Gwnaethom lawer o waith yn adeiladu at hyn yn ystod yr wythnos sef astudio agoriadau gwahanol – roedd 7 top tip!  Aethom dros rheolau dyfynodau siarad.  Gwnaethom gynllun manwl gan baratoi banc o eirfa a oedd yn cynnwys ansoddeiriau, idiomau, cymhariaethau a geirfa chwedl Cantre’r Gwaelod.  Dewch i ddarllen ein chwedlau yn y lluniau isod.  Yn ogystal â hyn, rydym wedi dechrau meddwl am gwestiynau ar gyfer ein thema sef beth ydym ni eisiau ei wybod am tsunamis, 60’au a’r tywydd.  Dechreuon ni astudio defnyddiau yn ein sesiwn Gwyddoniaeth trwy dosbarthu defnyddiau i’r golofn gywir.

 

Gan,

Ruby S, Shaila, Shafiq a Jake.

 

Spring Term – Week 2

Beyond the sea and waves

 

In our big write sessions this week, we wrote the ‘Cantre’r Gwaelod’ myth.  Throughout the week we have been building up to our writing session.  We studied different ways to open sentences with the 7 top tips!  We went over the rules regarding speech marks.  Also, we made a detailed plan and prepared a bank of vocabulary that included adjectives, comparisons and story vocabulary.  You can read some of our Cantre’r Gwaelod myths below.  In addition, we’ve begun to think of questions for our theme which is what we want to know about tsunamis, 1960s and the weather.  We have started learning about different materials in our Science sessions by distributing materials to the correct column.

 

From,

Ruby S, Shaila, Shafiq and Jake.

--------------------------------------------------------------------

English Homework 22.01.2016

15.01.2016 - Sesiwn pel-rwyd gyda Miss Stone / Netball session with Miss Stone.

--------------------------------------------------------------------------

Bydd gwersi ymarfer corff bob dydd Mercher a Gwener hanner tymor hwn!

 

For this half term, P.E. lessons will be every Wednesday and Friday!

 

Diolch yn fawr!

--------------------------------------------------------------------------

Gwaith Cartref / Home Work - To be completed by Wednesday 20th January

------------------------------------------------------------------

Tymor y Gwanwyn – Wythnos 1

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

 

Thema ein dosbarth ni y tymor hwn yw ‘Tu hwnt i’r môr a’r tonnau’.  Byddwn yn dysgu am drychinebau naturiol sydd wedi digwydd yng Nghymru a thu hwnt.  Yr wythnos hon darllenom ni chwedl Cantre’r Gwaelod gan T.Llew Jones.  Yn dilyn hyn, gwnaethom fap stori fel grŵp o’r chwedl.  Roedd rhaid i ni adrodd y chwedl o flaen y dosbarth yn ein grwpiau – am hwyl!  Dysgon ni am gyfandiroedd a chefnforoedd y byd.  Rydym wedi derbyn ein prosiect gwaith cartref sef i greu cyflwyniad ar y testun ‘anifeiliaid y môr’.  Mae’n rhaid i ni ei gyflwyno o flaen y dosbarth ar y 20fed o Ionawr.  I ffwrdd â ni i ymchwilio!

 

Spring Term – Week 1

Beyond the sea and waves

 

This term our theme is called ‘beyond the sea and waves’.  We will be learning about natural tragedies that have happened in Wales and around the world.  This week we read a tale called ‘Cantre’r Gwaelod’ by T.Llew Jones.  Following this, we made a story map as a group in order for us to present in front of the class.  We learnt about continents and oceans around the world.  Also, we’ve received our homework project which is to present information about ‘creatures under the sea’.  We need to present facts in front of the class on 20th of January!  Off we go to research!

------------------------------------------------------------------

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day

Astudio Dogni Bwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd / Food Rationing in the Second World War

--------------------------------------------------------------------------

Remember to use Reading Eggs in your spare time!

 

http://readingeggs.co.uk/

 

--------------------------------------------------------------------------

Trip i Abertawe / Our trip to Swansea

Croeso i Flwyddyn 5!

Athrawes ein dosbarth yw Miss Le Bon.  Rydym yn ddosbarth o 17 o ddisgyblion arbennig! 

 

Pethau i'w cofio:

 

  • Gwisg Ymarfer Corff - pob dydd Mercher
  • Arian ffrwyth - £1.50 pob dydd Llun
  • Gwaith Cartref - dychwelyd pob dydd Mercher

 

Diolch yn fawr!

 

Welcome to Year 5!

Our class teacher is Miss Le Bon.  We are a class of 17 excellent pupils!

 

Things to remember:

 

  • P.E. kit - every Wednesday
  • Fruit money - £1.50 every Monday
  • Home work - return every Wednesday

 

Thank you!

Top