Navigation
Home Page

Blwyddyn 5/6 Year 5/6

Blwyddyn 5 a 6 - Gwnewch y pethau bychain - Mawrth 2016

Ein blog dosbarth

 

Tymor y Gwanwyn - Wythnos 1

Tu hwnt i’r môr a’r tonnau

Y tymor yma fe fyddwn ni’n dysgu am y môr a’r tonnau. Yr wythnos yma dysgon ni am y stori Cantre’r Gwaelod. Clywson ni'r stori gan yr awdur T Llew Jones yna creon ni map stori fel grwp. Yn dilyn hyn roedden ni wedi cyflwyno'r stori fel grwp i weddill y dosbarth. Hefyd roedden ni wedi gwneud gwaith ar gyfandiroedd a chefnforoedd. Rydym wedi derbyn ein prosiect gwaith cartref sef i gasglu gwybodaeth am greaduriaid o dan y môr. Mae’n rhaid i ni gyflwyno ein ffeithiau i weddill y dosbarth ar yr 20fed o Ionawr.

 

 

Class blog

 

Spring Term - Week 1

This term we will be learning about the sea and waves. This week we’ve been learning about the ancient story ‘Cantre Gwaelod’. We heard the story from the author T Llew Jones then we created a story map as a group. Following this we presented the story as a group to the rest of the class. Also we did work on continents and oceans. We have received our homework project which is to collect information and facts about sea creatures that roam the sea. We have to present our facts to the rest of the class on the 20th of January.         

Stondin Cacennau

Ar Ddydd Mawrth, Mehefin 9fed, cawsom ni Ffair Lyfrau yn yr ysgol.  Cawsom fore hwylus a phrysur yn y dosbarth yn addurno cacennau amheuthin er mwyn i ni eu gwerthu yn y ffair. Codon ni £87 wrth werthu'r cacennau! Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. Bydd yr arian yn mynd tuag at brynu cyfarpar ymarfer corff.

 

 

Cake stall

 

On Tuesday, June 9th a book fair was held in our school. We had a exciting and busy morning in the classroom decorating delicious cakes to seel in the fair. We raised an astonishing  £87 by selling the cakes! Than you very much for supporting us. The money will be spend on P.E equipment.

Croeso i dudalen blwyddyn 5 a 6! 

Rydym yn ddosbarth o 12 (sef 6 o flwyddyn 5 a 6 o flwyddyn 6.)  Ein hathrawes yw Miss Evans ac ein cynorthwydd yw Mr Morgan. Rydym yn griw bach brwdfrydig (a siaradus!!) 

Thema'r dosbarth yn tymor yma yw 'Pen a Chynffon.' Rydym yn dysgu am ystod eang o anifeiliaid o amgylch y byd yn ogystal a phlanhigion sydd yn tyfu yn yr ardd. 

 

Welcome to year 5 and 6! 

We are a  class of 12 (6 in year 5 and 6 in year 6). Our teacher is Miss Evans and Mr Morgan is our classroom assistant. We are a small enthusiastic class (and rather talkative!) 

Our theme this term is 'Head to Tail.' We are currently learning about a variety of animals from around the world as well as plants that grow in the garden.  

Top